เกี่ยวกับหลักสูตร

  • Home
  • เกี่ยวกับหลักสูตร

จากจุดประสงค์เป้าหมายหลายประการสำหรับความต้องการในการเรียนภาษาญีปุ่น เช่นการศึกษาต่อในสถาบันศึกษาระดับปริญาตรี ปริญาโทหรือศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ความต้องการที่จะสอบผ่านการวัดระดับภาษาญีปุ่น(JPLT) ความต้องการที่จะฝึกสนทนาหรือความต้องการที่จะหางานทำในญี่ปุ่นเป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดก็ตาม ที่ ISI นักเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนและวิชาเลือกที่มีอย่างหลากหลายได้ตามระยะเวลาหรือเป้าหมายในการเรียนที่เหมาะสม

เน้น “ Direct Method” ในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เป้าหมายเพื่อที่จะสร้างนิสัยในการเรียนรู้ภาษาจากการรับเข้าและส่งออกโดยตรง ด้วยการที่ไม่ต้องพึ่งภาษากลางเข้ามาแทรก

top