ปรัชญาของโรงเรียนสอนภาษา ISI และนโยบายทางการศึกษา

 • Home
 • เกี่ยวกับ ISI
 • ปรัชญาของโรงเรียนสอนภาษา ISI และนโยบายทางการศึกษา

จุดประสงค์ของโรงเรียนคือพัฒนาทักษะดังต่อไปนี้

 • ทักษะกำรสื่อสำรและกำรสนทนำด้วยภำษำญี่ปุ่น
 • ทักษะในกำรทำควำมเข้ำใจวัฒนธรรมนำนำชำติ ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเคำรพและยอมรับคุณค่ำของวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
 • ทักษะควำมสำมำรถที่สำมำรถใช้ได้จริงในสังคมโลกำภิวัฒน์

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านล่าง เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาโดยมีทักษะดังต่อไปนี้

 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่แน่น
 • สามารถแข่งขันระดับโลกได้ด้วยทักษะที่หลากลายและมีความสามารถในการปรับตัว
 • มีความสามารถในการเข้าร่วมสังคมระดับโลก

เนื้อหำหลักสูตร

 1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทำงกำรเรียนภำษำอย่ำงเป็นระบบ (กำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียน) และควำมรู้ทำงภำษำ (คำศัพท์และไวยำกรณ์)
 2. ส่งเสริมควำมแตกต่ำงในชั้นเรียนด้วยวิธีกำรสอนแบบใหม่ล่ำสุด
 3. หลักสูตรเตรียมตัวสอบ JLPT และ/หรือ EJU เป็นต้น
 4. กำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ทำงกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น
 5. พัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีระดับโลก (ควำมเข้ำใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ) และศักยภำพของบุคคล (ทักษะกำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และอื่นๆ) ผ่ำนกำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่น
 6. กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกำรศึกษำต่อและแนวทำงอำชีพในอนำคต

วิธีกำรสอน

 1. กำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำรและกำรสนทนำ
 2. ฝึกฝนกำรเรียนรู้แบบปฏิบัติและกำรศึกษำแบบ ICT (กำรติดต่อสื่อสำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรโดยใช้เทคโนโลยี) เพื่อพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ของนักเรียน
 3. กิจกรรมเสริมนอกเหนือจำกในชั้นเรียน
 4. บทเรียนที่สอนโดยอำจำรย์ที่มีควำมชำนำญและมำกด้วยประสบกำรณ์
 5. สภำพแวดล้อมที่มีควำมเป็นนำนำชำติช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
 6. แผนกำรประจำปีในกำรให้คำแนะนำทำงวิชำกำรและทำงอำชีพ รวมทั้งข้อมูลงำนนิทรรศกำรอำชีพ (Job Fairs) และงำนสัมมนำต่ำงๆ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 1. ทักษะกำรสื่อสำรและกำรสนทนำด้วยภำษำญี่ปุ่นที่สำมำรถใช้ได้จริงในกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นหรือบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
 2. กำรเข้ำใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมนำนำชำติ
 3. พลังมนุษยชน เช่น ควำมอิสระ กำรพัฒนำทักษะที่ใช้ได้จริง และทักษะกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น

กำรประเมินผล

 1. กำรประเมินผลจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหลักสูตรของโรงเรียน
 2. หลังจำกจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้รับประกำศนียบัตรจบหลักสูตรหรือจบกำรศึกษำ (Graduation หรือ Completion Certificate)

เงื่อนไขกำรออกใบจบกำรศึกษำ (Graduation Certificate)

 • สำเร็จหลักสูตรอย่ำงสมบูรณ์ (1 ปี 3 เดือนหรือมำกกว่ำนั้น) เป็นผู้ถือวีซ่ำประเภทนักเรียนและจบกำรศึกษำในเดือนมีนำคม
 • มีอัตรำกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำ 80%
 • มีผลกำรเรียนรวมสูงกว่ำ C

ISI กรุ๊ปจะรับนักเรียนที่เข้าใจปรัชญา เป้าหมายทางการศึกษา และกฏต่างๆ เป็นอย่างดี และต้องมีความฝันที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนานาชาติ นอกจากนี้เรายังมองหานักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • นักเรียนมีความประสงค์ที่จะป็นผู้ที่สามารถแข่งขันในสังคมนานาชาติ
 • นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน
 • นักเรียนที่เคารพคุณค่าและวัฒนธรรมในฐานะคนท้องถิ่นและสังคมระดับภูมิภาค หรือภายในสังคมโรงเรียน
 1. หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาการสื่อสารผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง
 2. ชั้นเรียนอาจรวมไปถึงการเรียนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ICT ซัพพอร์ต หรือการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ความเป็นอิสระ ทักษะที่ทำไปใช้ได้จริง หรือทักษะการแก้ปัญหา
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติซี่งสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น กรุณางดใช้ภาษาประจำชาติของนักเรียนในชั้นเรียน
 4. ทางเรามีการแนะแนวหลักสูตรและอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนการประจำปี
 5. ตามนโยบายของสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองนักเรียนจะต้องทำการสอบภายนอก (J.TEST เป็นต้น) ปีละสองครั้งเพื่อตรวจสอบว่าความสามารถของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน CEFR หรือไม่ (โปรดทราบว่านักเรียนจะต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการทดสอบตามจริง ดูตารางค่าธรรมเนียมของแต่ละโรงเรียนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
 6. ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทุกคนได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมือง *1

*1:  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติระยะสั้น (เฉพาะวิทยาเขตเกียวโต) / หลักสูตรภาคฤดูร้อน

top