INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • ประกาศการจัดงานให้คำแนะนำแนวเส้นทางชีวิตในอนาคต

09.May.2018

ประกาศการจัดงานให้คำแนะนำแนวเส้นทางชีวิตในอนาคต

ในวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมานี้ ทางศูนย์ให้คำปรึกษาการทำงานต่อ ได้มีการจัดงานให้คำแนะนำแนวทางเส้นทางชีวิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นนักเรียนปี 2 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสอนภาษา ISIของเราขึ้น

①ให้คำแนะนำแนวทางเส้นทางชีวิตในอนาคต ②ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าทำงานต่อ ซึ่งทางเราได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จึงทำให้นักเรียนนั้นสามารถเลือกเข้ารับฟังได้ตรงตามความต้องการของตน

 งานให้คำแนะนำแนวทางเส้นทางชีวิตในอนาคต นั้นมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ทางเราจึงต้องทำการเช่าหอประชุมเพื่อให้ในการจัดกิจกรรมนี้ สมุดโน๊ต ISIที่ทางศูนย์ให้คำแนะนำการเข้าทำงานต่อได้ทำขึ้นมานั้น มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนวิชาชีพ, รายละเอียดการเตรียมเอกสารที่สำคัญในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย, ข้อมูล Open Campus และการสอบเข้าของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วิธีการติดต่อเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิจัยในอนาคต จนถึงวิธีการเข้าศึกษาต่อ  L+K+ซศศซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทางนักเรียนของเรา

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าทำงานต่อนั้น  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าทำงานจริง  เพื่อให้ตัวนักเรียนได้ทำความเข้าใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการหางานของแต่ละคน ทางเราได้มอบ สมุดโน๊ต ISI ให้กับนักเรียนที่เข้าฟังการบรรยายนี้เช่นเดียวกัน ทางเราได้แนะนำวิธีการใช้ ISI Career Navi (ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศหางาน และ ศูนย์รวบรวมข้อมูลสำหรับนักเรียนอยู่) , วิธีการปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษา และการเปลี่ยนวีซ่าหลังจากได้รับเข้าทำงาน

หลังจากที่ทางเราได้เห็นนักเรียนที่มีความตั้งใจในการจดบันทึก และถ่ายรูปการนำเสนอของเรานั้น ทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจ และความกระตือรือร้นของนักเรียนของเรา จากนี้เป็นต้นไป ไม่ใช่แค่เพียงตัวอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น ทางศูนย์ให้คำปรึกษาของเรา และเจ้าหน้าที่ทุกๆคน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคน ได้เสมอ

top