[ราคาคอร์ส] อิเคบุคุโระ โตเกียว

“2020 Tokyo, Special Discount Campaign”  (รวม ค่าแรกเข้า, ค่าเทอม,ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก)

ระยะเวลา: 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมปกติ ¥165,850 ¥201,500
ส่วนลด -¥30,850 -¥46,500
รวม: ¥135,000 ¥155,000


 2020 Tokyo, Special Discount Campaign
 *หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิด : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 

ระยะเวลาโปรโมรชั่น : เมษายน 2020- มีนาคม 2021

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2020(เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา 6 เดือน (20 สัปดาห์) 9 เดือน (30 สัปดาห์) 1 ปี (40 สัปดาห์)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
รวม ¥450,000 ¥636,500 ¥823,000
・ ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
・ ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระยะยาว (20 บทเรียนต่อสัปดาห์ นักเรียน 20 คนต่อชั้นเรียน)

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2020(เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
12 สัปดาห์ 14 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 18 สัปดาห์ 20 สัปดาห์
(1 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥34,000 ¥68,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 ¥204,000 ¥238,000 ¥272,000 ¥306,000 ¥340,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥1,650 ¥3,300 ¥4,950 ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900 ¥11,550 ¥13,200 ¥14,850 ¥16,500
รวม ¥58,900 ¥94,550 ¥130,200 ¥165,850 ¥201,500 ¥245,400 ¥281,050 ¥316,700 ¥352,350 ¥388,000
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2020(เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

top