[ราคาที่พัก] นางาโนะ

ประเภทห้อง ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าสิ่งอา นวยความสะดวก ก ค่าท าความสะอาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารวม 2 เทอม (6 เดือน)
ห้องเดี่ยว A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥65,000 ¥450,000
ห้องคู่ A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥43,000 ¥318,000
B ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥39,000 ¥294,000
ห้องสามคน A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥32,000 ¥252,000
ห้องสี่คน B ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥32,000 ¥252,000
ราคาพิเศษส าหรับผู้เข้าพักระยะยาว (6 เดือน) ที่หอพกันกัเรียน ในกรณีที่หอ้งพกัยงัว่างเท่าน้นั ราคารวมค่าน้า ไฟแลว้ สามารถจองที่พกัไดสู้งสุด 6 เดือน และตลอดระยะเวลาที่เข้าพักจะต้องช าระเงินล่วงหน้า
* ประเภท A: หอพักนานาชาติ Konyamachi ตึกหลัก *ประเภท B: หอพักนานาชาติ Konyamachi Annex (ชายล้วน)
* เนื่องจากการพักระยะยาวจะติดสัญญารายเดือน ราคาจะไม่ถูกจ าแนก
ประเภทที่พัก ประเภทห้อง ค่าแรกเข้า อัตราต่อวัน/คืน ค่าเช่า2 สัปดาห์ ค่าเช่า4 สัปดาห์
(1 เดือน)
ค่าเช่า 1 เทอม (90 วัน)
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥20,000 ¥2,900/day ¥60,600 ¥101,200 ¥281,000
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,000/day ¥48,000 ¥76,000 ¥200,000
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,500/night ¥91,500 ¥178,500 ¥517,000
ตารางดา้นล่างแสดงประเภทที่พกัและหอ้งพกั ระยะเวลาเขา้พกัข้นั ต่า คือ2 สัปดาห์ (14 วัน13 คืน) 4 สัปดาห์เทียบเท่ากับ 28 วัน 27 คืน ค่าน้า ไฟรวมอยใู่ นค่าเช่าแลว
(ราคา JPY)
ปลายทาง ราคาเที่ยวเดียว วิธีเดินทาง รายละเอียด
โรงเรียน
หอพักนักเรียน
โฮมสเตย์
18,000 JPY แชร์แท็กซี่ ราคารวมกระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ ในกรณีที่มีมากกว่า 1 ใบ จะมี ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมอยทู่ ี่ใบละ1,000 JPY
กรุณาส่งข้อมูลเที่ยวบินหรือ e-ticket มาล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่จะเดินทางมาถึง จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนมารออรับนักเรียนอยู่ที่ประตูขาเข้า บริการน้ีใหบ้ ริการเฉพาะผทู้ี่เดินทางมาถึงสนามบินในเวลา5AM และ 3PM

top