[ราคาที่พัก] เกียวโต

ราคาคิดเป็นอัตราเงินเยน

ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลรักษาความสะอาด ค่าเช่ารายเดือน รวม 1 เทอม (3 เดือน)
ห้องเดี่ยว A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥72,000 ¥296,000
C ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥60,000 ¥260,000
ห้องคู่ A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥50,000 ¥230,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥46,000 ¥218,000
C ¥40,000 ¥40,000 ¥10,000 ¥40,000 ¥200,000
มีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักระยะยาวที่หอพักนักเรียน (3 เดือนขึ้นไป) ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว

ราคาคิดเป็นอัตราเงินเยน

ที่พัก ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์
(1 เดือน)
หอพักนักเรียน* ห้องเดี่ยว A ¥30,000 ¥3,400/วัน ¥77,600 ¥125,200
C ¥30,000 ¥3,200/วัน ¥74,800 ¥119,600
ห้องคู่ A ¥20,000 ¥2,800/วัน ¥59,200 ¥98,400
B ¥20,000 ¥2,600/วัน ¥56,400 ¥92,800
C ¥20,000 ¥2,400/วัน ¥53,600 ¥87,200
เกสต์เฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,600/วัน ¥80,400 ¥130,800
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,300/คืน ¥90,900 ¥165,100
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
*หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว: ประเภท A: Enmachi ①; ประเภท C: Enmachi ② & Kameoka (Enmachi ①&② ห้องอาจมีขนาดต่างกัน)
*หอพักนักเรียน ห้องคู่: ประเภท A: Enmachi; ประเภท B: Saga Arashiyama; ประเภท C: Saga Kariwake & Kameoka

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)

ที่พัก ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์
(1 เดือน)
หอพักนักเรียน* ห้องเดี่ยว A ¥30,000 ¥3,400/วัน ¥77,600 ¥125,200
C ¥30,000 ¥3,200/วัน ¥74,800 ¥119,600
ห้องคู่ A ¥20,000 ¥2,800/วัน ¥59,200 ¥98,400
B ¥20,000 ¥2,600/วัน ¥56,400 ¥92,800
C ¥20,000 ¥2,400/วัน ¥53,600 ¥87,200
เกสต์เฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,600/วัน ¥80,400 ¥130,800
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,500/คืน ¥93,500 ¥170,500
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
*หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว: ประเภท A: Enmachi ①; ประเภท C: Enmachi ② & Kameoka (Enmachi ①&② ห้องอาจมีขนาดต่างกัน)
*หอพักนักเรียน ห้องคู่: ประเภท A: Enmachi; ประเภท B: Saga Arashiyama; ประเภท C: Saga Kariwake & Kameoka
ปลายทาง ราคาต่อเที่ยว วิธีเดินทาง รายละเอียด
โรงเรียน/หอพักนักเรียน (ยกเว้น Kameoka) 6,000 JPY แชร์แท็กซี่หรือขนส่งสาธารณะ ในกรณีที่ใช้บริการแชร์แท็กซี่ ราคารวมกระเป๋าเดินทางจำนวน 1 ใบ หากมีกระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราคา1,000 JPY ต่อกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
Kameoka International House (วันเข้าหอ) 10,000 JPY
Kameoka International House (นอกเหนือจากวันเข้าหอ) 15,000 JPY
เกสต์เฮ้าส์ เริ่มต้นที่ 6,000 JPY
โฮมสเตย์ 18,000 JPY
กรุณาส่งข้อมูล E-ticket หรือรายละเอียดเที่ยวบินมาให้ทางโรงเรียน 8 วันทำการก่อนวันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ของเราจะไปรอรับที่ประตูขาเข้า (arrivial gate) กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาการให้บริการรับส่ง จากหน้า 12

top