นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • Home
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันร่างนโยบาย: 1 เมษายน 2006
แก้ไข: 23 มีนาคม 2015

ISI Group (ISI Global Co., Inc. ISI Inc. และ Education Corporation ISI Gakuen ในที่นี้ขอเรียกเป็น “ISI Group”) มีหลักการองค์กรดังนี้: “เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ผู้คนทำความฝันให้เป็นจริงและการช่วยส่งเสริมความเป็นสากลในสังคมโดยการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรนานาชาติ” ธุรกิจหลักของ ISI Group คือธุรกิจสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยวิชาชีพ และการเรียนต่อต่างประเทศ และเราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านการศึกษา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ ISI Group ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ
ISI Group ได้กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด่านล่างและเราขอประกาศว่าเราจะดำเนินการตามนโยบายโดยการให้การอบรมผู้อำนวยการและพนักงานทุกคนในเรื่องนี้อย่างละเอียด

  1. เราดำเนินการตามกฏหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว แนวทางที่รัฐบาลกำหนด และมาตรฐานอื่นๆในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ
  2. เราจะเก็บสะสมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกกฏหมายและเป็นธรรม และเราจะใช้และส่งมอบข้อมูลภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่กำหนด เราจะติดต่อบุคคลนั้นๆเพื่อเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และจัดทำข้อตกลงในการใช้ข้อมูล ข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตุประสงค์ดังกล่าว
  3. เรามีมาตรการป้องกันและรับมือกับการเข้าดูข้อมูลโดยมิชอบ ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลถูกทำลาย ข้อมูลเท็จ และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใน ISI Group
  4. ISI Group จะจัดการกับคำขอเปิดเผย แก้ไข ลบ หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการร้องเรียนและการปรึกษาอย่างจริงใจและรวดเร็ว
  5. เราจะดำเนินระบบเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ เทรนด์สังคมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และคำขอจากลูกค้า

ISI Global Inc. / ISI Inc.
มาซาอากิ โอกิโนะ ผู้อำนวยการ

Education Corporation ISI Gakuen
โชจิโร่ โอกิโนะ ผู้อำนวยการ

ตัวแทนให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

General Affairs Group
ISI Global Inc.
2-29-14 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022
โทร: 03-5960-1330
อีเมลล์: somu@isi-global.com
*กรุณาอ้างอิง “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของแต่ละโรงเรียนสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

制定:2013年4月1日
改定:2017年8月1日

บริษัทจะพยามยามอย่างเต็มที่ในการจัดการและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ISI Group

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในกฏระเบียบนี้หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งบ่งชี้หรือสามารถใช้บ่งชี้ตัวตนของผู้นั้นได้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันเกิด ครอบครัว ประวัติสุขภาพ ผลการเรียน และอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งข้อมูลให้ / ติดต่อบุคคลนั้นๆ
(2) ทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษา (การเข้าเรียน / การคัดเลือกนักเรียน / การเข้าคลาส / การประเมินผลเรียน / การติดต่อผู้ที่จบการศึกษา / อื่นๆ)
(3) เพื่อการแชร์ข้อมูลภายใน ISI Group
(4) เพื่อวัตถุประสงค์่ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาข้างต้น

3.  การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอก
บริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอกยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับการอนุญาติจากบุคคลนั้นๆ (นักเรียนหรือผู้ปกครอง)
(2) เมื่อเป็นคำขอตามกฏหมายหรือกฏระเบียบ
(3) เมื่อเกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคคลนั้นๆและถือว่าเป็นสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน
(4) เมื่อมีความจำเป็นต้องเรียนให้ผู้ปกครองทราบถึงสถานะการเข้าเรียนและผลการเรียนของนักเรียน
(5) เมื่อมีการเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศ สมัครวีซ่า จองเที่ยวบิน จัดเตรียมโฮมสเตย์หรือหอพัก รับนักเรียนเข้าเรียน ให้บริการไปรับที่สนามบิน และแนะนำงานพิเศษ

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
บริษัทอาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทภายในเครือที่มีการระบุไว้ใน “ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม” ด้านล่าง

ประเภทข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกัน ชื่อนักเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ สัญชาติ โรงเรียน ชั้นเรียน เดือนและปีที่เข้าเรียน/จบการศึกษา รูปนักเรียน (รูปถ่าย/วิดีโอ) งานของนักเรียน
บริษัทที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม ISI Global Inc.
ISI Inc.
ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม กิจกรรม PR / การระดมทุน / การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม / การยืนยันความปลอดภัยและการให้ข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

5. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทอาจมีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น และมีหรือจะมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว ทางบริษัทภายใต้ ISI Group และหน่วยงานนั้นๆจะทำการควบคุมการใช้ข้อมูลตามความเหมาะสมซึ่งรวมถึงการร่างข้อตกลงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งมอบ

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการใช้ว่าจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตุประสงค์ดังกล่าวอีกในอนาคตจะถูกทำลายทิ้งอย่างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

7. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณี่ที่ได้รับคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากนักเรียน บริษัทจะดำเนินการตามคำขอในขอบเขตที่เหมาะสม
(1) การเปิดเผยเนื้อหา
(2) การแก้ไข / การต่ออายุ / การยกเลิกการใช้งาน
(3) การยกเลิกข้อตกลงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ทำไว้กับบริษัท
*ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าไปรษณีย์

8. การปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของคุณตามข้อมูลด้านล่างในกรณีที่คุณต้องการปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

【ข้อมูลสำหรับการติดต่อสอบถาม】

ISI Inc.
ทาคาดะโนะบาบะ (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI)
TEL: 03-5155-6886 FAX: 03-5155-6887
Email: ils@isi-global.com

เกียวโต (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI เกียวโต)
TEL: 075-803-6120 FAX: 075-803-6130
Email: isikyoto@isi-global.com

วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30

制定:2013年4月1日
改定:2016年4月1日

บริษัทจะพยามยามอย่างเต็มที่ในการจัดการและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ISI Group

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในกฏระเบียบนี้หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งบ่งชี้หรือสามารถใช้บ่งชี้ตัวตนของผู้นั้นได้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันเกิด ครอบครัว ประวัติสุขภาพ ผลการเรียน และอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งข้อมูลให้ / ติดต่อบุคคลนั้นๆ
(2) ทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษา (การเข้าเรียน / การคัดเลือกนักเรียน / การเข้าคลาส / การประเมินผลเรียน / การติดต่อผู้ที่จบการศึกษา / อื่นๆ)
(3) เพื่อการแชร์ข้อมูลภายใน ISI Group
(4) เพื่อวัตถุประสงค์่ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาข้างต้น

3. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอก
บริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอกยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับการอนุญาติจากบุคคลนั้นๆ (นักเรียนหรือผู้ปกครอง)
(2) เมื่อเป็นคำขอตามกฏหมายหรือกฏระเบียบ
(3) เมื่อเกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคคลนั้นๆและถือว่าเป็นสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน
(4) เมื่อมีความจำเป็นต้องเรียนให้ผู้ปกครองทราบถึงสถานะการเข้าเรียนและผลการเรียนของนักเรียน
(5) เมื่อมีการเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศ สมัครวีซ่า จองเที่ยวบิน จัดเตรียมโฮมสเตย์หรือหอพัก รับนักเรียนเข้าเรียน ให้บริการไปรับที่สนามบิน และแนะนำงานพิเศษ

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
บริษัทอาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทภายในเครือที่มีการระบุไว้ใน “ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม” ด้านล่าง

ประเภทข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกัน ชื่อนักเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ สัญชาติ โรงเรียน ชั้นเรียน เดือนและปีที่เข้าเรียน/จบการศึกษา รูปนักเรียน (รูปถ่าย/วิดีโอ) งานของนักเรียน
บริษัทที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม ISI Global Inc.
ISI Inc.
ขอบเขตการใช้ข้อมูลร่วม กิจกรรม PR / การระดมทุน / การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม / การยืนยันความปลอดภัยและการให้ข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

5. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทอาจมีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น และมีหรือจะมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว ทางบริษัทภายใต้ ISI Group และหน่วยงานนั้นๆจะทำการควบคุมการใช้ข้อมูลตามความเหมาะสมซึ่งรวมถึงการร่างข้อตกลงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งมอบ

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการใช้ว่าจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตุประสงค์ดังกล่าวอีกในอนาคตจะถูกทำลายทิ้งอย่างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

7. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณี่ที่ได้รับคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากนักเรียน บริษัทจะดำเนินการตามคำขอในขอบเขตที่เหมาะสม
(1) การเปิดเผยเนื้อหา
(2) การแก้ไข / การต่ออายุ / การยกเลิกการใช้งาน
(3) การยกเลิกข้อตกลงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ทำไว้กับบริษัท
*ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าไปรษณีย์

8. การปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของคุณตามข้อมูลด้านล่างในกรณีที่คุณต้องการปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

【ข้อมูลสำหรับการติดต่อสอบถาม】

Educational Corporation ISI Gakuen
อิเคบุคุโระ (วิทยาลัยภาษา ISI)
TEL: 03-5957-2410 / FAX: 03-5957-2420
Email: ilc@isi-global.com

นางาโนะ (วิทยาลัยธุรกิจและภาษานางาโนะ)
TEL: 0268-23-7220 / FAX: 0268-22-4977
Email: nbl@isi-global.com

วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30

top