[ราคาที่พัก] โตเกียว

ราคาคิดเป็นอัตราเงินเยน
ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลรักษาความสะอาด ค่าเช่ารายเดือน รวม 1 เทอม (3 เดือน)
ห้องเดี่ยว A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥81,000 ¥323,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥72,000 ¥296,000
ห้องคู่ ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥53,000 ¥239,000
ห้อง 3 คน ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥45,000 ¥215,000
มีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักระยะยาวที่หอพักนักเรียน (3 เดือนขึ้นไป) ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2020(เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)
ที่พัก ห้องพัก ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,800/วัน ¥83,200 ¥136,400
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
เกสเฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,800/วัน ¥83,200 ¥136,400
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥6,800/คืน ¥110,400 ¥205,600
ห้องคู่ ¥22,000 ¥4,500/คืน ¥80,500 ¥143,500
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,500/คืน ¥93,500 ¥170,500
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท   การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
ปลายทาง ราคาเที่ยวเดียว วิธีเดินทาง รายละเอียด
หอพักนักเรียน 6,000 JPY รถยนต์
(มารับโดยเจ้าหน้าที่ขอโรงเรียน)
ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษสา หรับผทู้ี่เดินทางมาในวนัยา้ยเขา้หอ หากเดินทางมาถึงที่ฮาเนดะหรือมาถึงในวันอื่น นักเรียน
จะตอ้งจ่ายค่าเดินทางเพิ่มเติม (12,000 JPY)กรุณาตรวจสอบวันย้ายเข้าหอจากปฏิทินโรงเรียน
โฮมสเตย์ 18,000 JPY การขนส่งสาธารณะ ราคารวมค่าโดยสารแล้ว
การบริการไปรับจะถูกจดัเตรียมข้ึนหลงัจากทางISI คอนเฟิ ร์มการช าระเงินแล้ว
เกสต์เฮาส์ /แมนชนั่ รายสปั ดาห์ 31,000 JPY แท็กซี่
ส าหรับนักเรียนที่เข้าพักกับหอพักของโรงเรียน:กรุณาส่งข้อมูลเที่ยวบินหรือe-ticket ให้กับทางโรงเรียน 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง
ส าหรับนักเรียนท่านอื่นๆ: กรุณาส่งข้องมูลการเดินทางมาให้แก่ทางโรงเรียน 1 เดือนก่อนวันเดินทาง (หากเป็ นไปได้กรุณาส่งส าเนาe-ticket)
เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนจะไปรอรับนักเรียนที่ประตูขาเข้ากรุณาอ้างอิงที่หน้า 12 สา หรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั เวลาไปรับ

top