Thông điệp từ Henagoda Withanachchi Nuwan Nayanajith

Henagoda Withanachchi Nuwan Nayanajith

Tốt nghiệp từ cơ sở Nagano
Công ty cổ phần Ueda Operations [Azumaya Kogen Hotel]

Tôi có cảm tưởng rằng vẫn còn rất khó khăn đối với sinh viên quốc tế để tìm việc làm tại Nhật Bản. Trước khi nhận được sự trợ giúp của thầy/cô hỗ trợ nghề nghiệp, tôi đã gửi hơn 40 email liên hệ về việc tuyển dụng đến các công ty, nhưng chỉ nhận được vài email hồi đáp. Tuy nhiên, việc hỗ trợ việc làm tại trường này, bao gồm cả các thầy cô hỗ trợ nghề nghiệp, thật sự rất tuyệt vời, Bạn hãy vừa sử dụng những hỗ trợ này vừa không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm việc nhé. Tất cả những người đến từ nước ngoài, bao gồm cả tôi, đến Nhật Bản với mong muốn sống và tiếp thu công nghệ Nhật Bản mạnh mẽ, vì vậy nếu bạn có thể nói chuyện trực tiếp, sự nhiệt tình của bạn sẽ luôn được truyền sang phía công ty. Tại nơi làm việc của tôi, tôi muốn trân trọng giao tiếp và tích cực tham gia đối thoại với khách hàng và đồng nghiệp, điều tôi đã luôn tự ý thức làm ở trường trong ba năm qua,

top