Học phí – Nagano

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)

Thời lượng 1 học kỳ
(10 tuần)
2 học kỳ
(20 tuần)
2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 7 tuần 8 tuần 9 tuần
Giá thông thường ¥186,500 ¥358,000 ¥55,900 ¥72,225 ¥88,550 ¥104,875 ¥121,200 ¥137,525 ¥153,850 ¥170,175
Miễn giảm đặc biệt -¥23,250 -¥62,000 0 0 -¥9,300 -¥11,625 -¥13,950 -¥16,275 -¥18,600 -¥20,925
Tổng cộng ¥163,250 ¥296,000 ¥55,900 ¥72,225 ¥79,250 ¥93,250 ¥107,250 ¥121,250 ¥135,250 ¥149,250

※ Có thể đăng ký ít nhất 2 tuần trở lên, đơn vị tính theo tuần.
※ Trên đây là tổng chi phí ban đầu bao gồm phí nhập học, học phí, phí tài liệu giảng dạy và phí cơ sở vật chất.
※ Chiến dịch ưu đãi trên chỉ áp dụng cho kỳ nhập học từ 1/4/2021 – 31/3/2022.

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)
Thời lượng 6 tháng (2 học kỳ) 1 năm (4 học kỳ)
Phí xét hồ sơ ¥22,000 ¥22,000
Phí nhập học ¥55,000 ¥55,000
Học phí ¥310,000 ¥620,000
Giáo trình ¥16,500 ¥33,000
Cơ sở vật chất ¥16,500 ¥33,000
Tổng cộng ¥420,000 ¥763,000
・Phí xin Visa phải được thanh toán vào thời điểm đăng kí học.
(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)
Thời lượng 2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 7 tuần 8 tuần 9 tuần 10 tuần
Tuyển sinh ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
Học phí ¥31,000 ¥46,500 ¥62,000 ¥77,500 ¥93,000 ¥108,500 ¥124,000 ¥139,500 ¥155,000
Giáo trình ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250
Cơ sở vật chất ¥1,650 ¥2,475 ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950 ¥5,775 ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250
Miễn giảm đặc biệt 0 0 -¥9,300 -¥11,625 -¥13,950 -¥16,275 -¥18,600 -¥20,925 -¥23,250
Tổng cộng ¥55,900 ¥72,225 ¥79,250 ¥93,250 ¥107,250 ¥121,250 ¥135,250 ¥149,250 ¥163,250
・Học phí cho khóa học 3 tháng (6 tháng đối với một số quốc tịch) của người đã ở Nhật Bản và không cần Visa sinh viên.
・Bạn có thể nhập học vào giữa kì sau khi vượt qua bài kiểm tra trình độ.
・Hạn chót đăng kí là 30 ngày trước khi học kì bắt đầu (đối với trường hợp nhập học giữa kì là 30 ngày trước ngày đi học đầu tiên của kì).

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022)

Tiết học Một tiết 2-5 học sinh 6-10 học sinh 11-15 học sinh
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
1 tiết học = 45 phút
• Phí tài liệu không được bao gồm trong giá.
• Phí tài liệu sẽ được tính riêng.
• Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về thời gian, ngày và địa điểm cụ thể.

top