Học phí – Tokyo, Ikebukuro

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)

Thời gian 6 tháng (20 tuần) 1 năm 40 tuần)
Lệ phí xin visa* ¥22,000 ¥22,000
Phí đầu vào ¥55,000 ¥55,000
Học phí ¥347,500 ¥695,000
Phí tài liệu ¥16,500 ¥33,000
Phí cơ sở vật chất ¥22,000 ¥44,000
Tổng ¥463,000 ¥849,000
・Phí xin Visa phải được thanh toán vào thời điểm đăng kí học.
・Chi phí khóa học Dài hạn của người có Visa Sinh viên (20 tiết/tuần, 20 sinh viên/lớp).
(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)
Thời gian 2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 7 tuần 8 tuần 9 tuần 10 tuần
Phí đầu vào ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
Học phí ¥34,750 ¥52,125 ¥69,500 ¥86,875 ¥104,250 ¥121,625 ¥139,000 ¥156,375 ¥173,750
Phí tài liệu ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250
Phí cơ sở vật chất ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700 ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000
Miễn giảm đặc biệt 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥17,375
Tổng ¥60,200 ¥78,675 ¥97,150 ¥115,625 ¥134,100 ¥152,575 ¥171,050 ¥189,525 ¥190,625
・Học phí cho khóa học 3 tháng (6 tháng đối với một số quốc tịch) của người đã ở Nhật Bản và không cần Visa sinh viên.
・Bạn có thể nhập học vào giữa kì sau khi vượt qua bài kiểm tra trình độ.
・Hạn chót đăng kí là 30 ngày trước khi học kì bắt đầu (đối với trường hợp nhập học giữa kì là 30 ngày trước ngày đi học đầu tiên của kì).

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022)

Tiết học Một tiết 2-5 học sinh 6-10 học sinh 11-15 học sinh
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
•1 tiết học = 45 phút
• Phí tài liệu không được bao gồm trong giá.
• Phí tài liệu sẽ được tính riêng.
• Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về thời gian, ngày và địa điểm cụ thể.

top