Khái quát về tập đoàn ISI

Dựa trên triết lý công ty của chúng tôi, tập đoàn ISI cố gắng cung cấp các dịch vụ và môi trường giáo dục tuyệt vời
Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi: giáo dục tiếng Nhật, quản lí trường chuyên môn, đại học và các chương trình du học.

about ISI

top