Chính sách Website

  • Home
  • Chính sách Website

Trang web này (www.isi-education.com, sau đây gọi là “Trang web”) được điều hành bởi ISI Co., Ltd. (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”). Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng sau đây. Cảnh báo: chúng tôi có thể thay đổi nội dung mà không cần thông báo trước.

Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về sự an toàn và chính xác liên quan đến thông tin được đăng trên trang web này. Công ty chúng tôi có thể thay đổi tất cả hoặc một phần thông tin trên trang web này mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi đã quản lý cẩn thận các biện pháp bảo mật, xin vui lòng hiểu rằng công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh trong khi sử dụng Trang web này.

Tất cả các thông tin được đăng trong trang web này thuộc bản quyền của Công ty chúng tôi, tác giả gốc hoặc chủ sở hữu quyền khác. Không bao gồm phạm vi trích dẫn và sao chép để sử dụng riêng được phê duyệt trong Luật Bản quyền, mà không có sự đồng ý của bên sở hữu bản quyền, việc sao chép, sửa đổi, phân phối, v.v. của tài liệu có bản quyền đều bị cấm.

Trên trang web này, liên kết đến một trang web khác có thể được đính kèm. Các liên kết như vậy được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đó.

Để bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi thoải mái hơn, các trình duyệt sau được khuyến khích nên dùng:

Người dùng Windows:

Microsoft Internet Explorer 11 (hoặc cao hơn)
Google Chrome (bản cập nhật mới nhất)
Mozilla Firefox (bản cập nhật mới nhất)

Người dùng Macintosh:

Safari (cập nhật mới nhất)

Nếu bạn muốn duyệt và / hoặc in các tệp PDF từ Trang web này, bạn sẽ cần Adobe Reader và RealPlayer / RealOnePlayer hoặc Microsoft Windows Media Player, v.v. để hiển thị video.

Trang web này sử dụng Cookies để cho phép duyệt thuận tiện hơn khi bạn truy cập lại Trang web của chúng tôi.
Cookies là những phần dữ liệu được truyền từ Trang web đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trong máy tính của bạn. Tuy nhiên, thông tin có thể xác định các cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email không nằm trong số các thông tin được lưu trữ.
Chúng tôi có thể sử dụng Cookies của các công ty bên thứ ba để có thể theo dõi trạng thái truy cập của từng trang.
Người dùng có tùy chọn để ngăn chặn việc tạo Cookies và xử lý tương tự bằng cách chọn tùy chọn phù hợp trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn chặn việc sử dụng Cookies trên trình duyệt của mình, nó có thể phá vỡ một số dịch vụ của Trang web này. Để biết thêm thông tin về cài đặt trình duyệt của bạn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất phần mềm.
Trang web này có các nhãn để điều chỉnh sự sử dụng (truy cập) của khách hàng. Dữ liệu truy cập này sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng của Trang web cho khách hàng thuận tiện hơn.
  • Quảng cáo của chúng tôi được đăng trên các trang web khác nhau trên Internet bởi các nhà phân phối bên thứ ba bao gồm Google.
  • Các nhà phân phối bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng Cookies để hiển thị quảng cáo dựa trên thông tin truy cập trước đây vào Web này.
  • Người tiêu dùng có thể từ chối các trang từ chối quảng cáo của Google để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies của Google (xem thêm thông tin về việc từ chối sử dụng Cookies của các nhà phân phối bên thứ ba trong Network Advertising Initiative)

top