Chính sách bảo mật thông tin

  • Home
  • Chính sách bảo mật thông tin

Tập đoàn ISI (ISI Global Co., Inc., ISI Inc., Tập đoàn giáo dục ISI Gakuen, sau đây gọi là “Tập đoàn”) coi quản lý thông tin là một vấn đề quan trọng, do đó tuyên bố Chính sách bảo mật thông tin là chính sách của Tập đoàn để bảo mật thông tin và sẽ tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin và Chính sách riêng để đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể sử dụng dịch vụ của Tập đoàn một cách an toàn.

Chính sách này bao gồm thông tin về tất cả các hoạt động kinh doanh dưới sự kiểm soát của Tập đoàn (bao gồm thông tin cá nhân) và cán bộ, nhân viên (thường xuyên, hợp đồng và nhân viên tạm thời và nhân viên bán thời gian), và áp dụng cho tất cả những người sử dụng tài sản thông tin của Tập đoàn, bao gồm cả nhà thầu gia công.

Tập đoàn sẽ tuân thủ các luật và pháp lệnh khác nhau liên quan đến an ninh thông tin và các hướng dẫn và quy phạm khác do Chính phủ thiết lập.

Tập đoàn sẽ thiết lập các quy tắc bảo mật thông tin nêu rõ các yêu cầu cơ bản cần thiết để xác định hành động và phán đoán nào cần thiết phải tuân thủ các biện pháp bảo mật thông tin.

Tập đoàn sẽ phát triển một hệ thống quản lý bảo mật thông tin và thực hiện quản lý bảo mật thông tin thống nhất với tư cách là một tổ chức.

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật thông tin hiếm gặp, Tập đoàn sẽ phản hồi kịp thời và giảm thiểu thiệt hại. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm cả những biện pháp để ngăn ngừa tái phát.

Tập đoàn sẽ giảng dạy và đào tạo ban giám đốc, tất cả nhân viên và nhà thầu gia công để tìm hiểu tầm quan trọng của bảo mật thông tin và đảm bảo rằng thông tin được sử dụng đúng cách.

Để xác nhận rằng các chính sách và quy định bảo mật thông tin đang được tuân thủ, Tập đoàn sẽ đánh giá định kỳ tình trạng triển khai bảo mật thông tin và sẽ hướng tới cải tiến liên tục.

Việc sửa đổi hoặc bãi bỏ chính sách này được soạn thảo bởi Ủy ban An toàn Thông tin và cần có sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị.

Ngày ban hành: ngày 26 tháng 11 năm 2008
Sửa đổi: ngày 1 tháng 8 năm 2016

top