Sự kiện – Cơ sở Nagano

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Ngắm hoa
 • Hội thao
 • Tư vấn lộ trình học lên
 • Hội giao lưu học sinh
 • Hướng dẫn học lên
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Thi giữa kì (học kì đầu)

 • Du lịch học sinh
 • Lễ hội Ueda – Gion
 • Lễ hội Obon (Bon Odori)
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Hoạt động ngoại khóa
 • Thi cuối kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tư vấn lộ trình học lên
 • Lễ hội NBL
 • Tiệc Halloween
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Kiểm tra sức khỏe học sinh
 • Tiệc Giáng sinh
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Thi giữa kì (học kì sau)

 • Khai bút đầu năm mới
 • Thi thuyết trình
 • Thi cuối kì (học kì sau)
 • Lễ Tốt nghiệp

top