[อีเว้นท์] ทาคาดะโนะบาบะ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ชมดอกไม้ (ที่สวนชินจุกุ Gyoen )
 • งานแนะแนว EXPO
 • งานบรรยายแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • การสัมภาษณ์งาน
 • ชั้นเรียนคาบูกิ
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต (จัดภายในโรงเรียน)
 • งานบรรยายแนะแนวทางในอนาคต (จัดนอกโรงเรียน)
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • สอบกลางภาคครึ่งแรก

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • กิจกรรมนอกชั้นเรียน
 • การตรวจสุขภาพ
 • เทศกาลรำวงญี่ปุ่น
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต
 • การบรรยายเกี่ยวกับโรงแรมญี่ปุ่น
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • งานบรรยายการศึกษาต่อ (จัดนอกโรงเรียน)
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรแบ่งตามระดับ
 • เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง
 • สอบปลายภาคครึ่งแรก

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • งานบรรยายการศึกษาต่อ (จัดนอกโรงเรียน)
 • ทัศนศึกษาที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม
 • เทศกาลฮาโลวีน
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • ปาร์ตี้คริสต์มาส
 • การสอบกลางภาคครึ่งหลัง

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • การประกวดสุนทรพจน์ ISI FESTA
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • เทศกาล Setsubun
 • การสอบปลายภาคครึ่งหลัง
 • จัดทำหนังสือรุ่น
 • พิธีสำเร็จการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top