[อีเว้นท์] นางาโนะ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ชมดอกซากุระ
 • งานกีฬาสี
 • แนะแนวด้านการศึกษา
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • การแนะแนวด้านความปลอดภัยบนถนน
 • สอบ EJU
 • สอบกลางภาค

 • ทัศนศึกษา
 • เทศกาลอุเอะดะกิอง
 • รำบงโอโดริ
 • สอบ JLPT
 • ทัศนศึกษา
 • สอบปลายภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • แนะแนวด้านการศึกษา
 • เทศกาล NBL Festival
 • สอบ JLPT
 • การตรวจสุขภาพนักเรียน
 • งานเลี้ยงฉลองคริสมาสตร์
 • สอบ JLPT
 • สอบกลางภาค

 • กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันญี่ปุ่น
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • สอบปลายภาค
 • งานจบการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top