หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

คลาสภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน คลาสหลัก
6 เดือน 9 เดือน 9 เดือน
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ระดับI ระดับII ระดับIII ระดับI ระดับII ระดับIII ระดับ I ระดับ II ระดับ III
JLPT N5 N4 N4 N3 N2 N2 N1 N1 N1
EJU 220 250 280 300 320 340
CEFR A1 A2 B1 B2 C1 C2
คันจิ 150 300 500 800 1100 1400 1700 2000 มากกว่า2000

  • นักเรียนทุกคนในหลักสูตรนี้มีความต้องการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น
  • นักเรียนสามารถเรียนด้วยกันกับผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
  • นักเรียนจากทุกระดับชั้นสามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้หากผลการสอบเข้าเรียนผ่าน
  • หลักสูตรนี้ไม่เหมือนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปตรงที่มีความยืดหยุ่นและมีการปรับให้เข้ากับความสามารถและความต้องการของนักเรียนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาอย่างรวดเร็วและแก้ไขจุดอ่อนด้านภาษา

ระดับต้น – ระดับสูง (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าเรียน)

นักเรียนจะพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย จะมีการเตรียมสอบ EJU JLPT การเขียนเรียงความ และการเตรียมสอบสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อ นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีญี่ปุ่นเพื่อพวกเขาจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นหลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

นักเรียนจะได้รับรายละเอียดต่างๆของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นและการแนะแนวรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ การเตรียมความพร้อมเช่นการทำสอบจำลอง การเตรียมสอบสัมภาษณ์ และการฝึกเขียนแผนการเรียนจะมีขึ้นตามความต้องการของนักเรียน

การสอบ EJU จำลอง: พฤษภาคมและตุลาคม
การสอบ JLPT จำลอง: มิถุนายนและพฤศจิกายน
※ นักเรียนจะได้ทำข้อสอบจำลองมากกว่า 10 ครั้งในช่วง 3 เดือนก่อนวันสอบจริง

เตรียมความพร้อมด้านวิชาประเทศญี่ปุ่นและโลก คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
ภาคเรียน: ภาคเรียนเมษายนและภาคเรียนตุลาคม

※ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันสอบ EJU

  • EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยหรือสภาบันระดับสูงอื่นๆ และเป็นการประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องมีในการเข้าเรียนในสถาบันระดับสูง
  • การสอบ EJU จะมีขึ้น 2 ครั้งต่อปี (มิถุนายนและกรกฎาคม) ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
  • นักเรียนต่างชาติต้องทำการเลือกวิชาที่จะเข้าสอบตามคณะที่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัย คุณสามารถเลือกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น แต่การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นต้องสอบเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วิชา วัตถุประสงค์ คะแนน
ภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน การฟัง และการฟัง-อ่าน) ประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการที่จำเป็นต้องมีในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 0~400 คะแนน
ภาษาญี่ปุ่น (การเขียน) 0~50คะแนน
ประเทศญี่ปุ่นและโลก ประเมินทักษะขั้นพื้นฐานทางศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะการคิดในเชิงตรรกะ ที่จำเป็นต้องมีในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 0~200คะแนน
วิทยาศาสตร์ ประเมินทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ที่จำเป็นต้องมีในการเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 0~200คะแนน
คณิตศาสตร์ ประเมินทักษะขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 0~200คะแนน
การสอบ คะแนนเฉลี่ยของทั่วประเทศ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ISI ส่วนต่าง คะแนนสูงสุดของนักเรียน ISI
ปี 2016  พฤศจิกายน 238 319 +81 368
ปี 2017 มิถุนายน 227 290 +63 371

* ข้อสอบ EJU เดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมานักเรียนของ ISI ทำคะแนนได้สูงสุดในประเทศ

 

top